Politieke column: stakende stemmen

VoorzittershamerStaken, dat doen politici niet. Soms staken wel onze stemmen. Het komt zelden voor, maar vorige week stemden in de bestuurscommissie van Nieuw-West evenveel leden vóór als tegen een ingediend amendement: 7-7. In zo’n geval moet er toch altijd een beslissing worden genomen. Hoe gebeurt dat?

Het ging allemaal om een amendement van de nieuwe Multicultureel Plus Partij (M+), ingediend bij de behandeling van het eigen Reglement van Orde van de bestuurscommissie. Partijen hebben recht op een buitengewoon commissielid die de gekozen volksvertegenwoordiger(s) ondersteunt in voorbereidende vergaderingen, maar die zogenoemde ‘duo’s’ moeten volgens het concept-reglement op de kandidatenlijst voor de afgelopen verkiezingen hebben gestaan. M+ wilde het mogelijk maken dat er ook duo’s mogen worden benoemd die níet op de kieslijst prijken.

Ogenschijnlijk een simpele kwestie, waar een simpel ja of nee van alle vijftien aanwezige volksvertegenwoordigers op mogelijk was. Het liep anders. Commissielid Neslihan Bedirhanoğlu van M+, indiener van het amendement, meldde zich tijdens de vergadering ziek af en verliet de zaal. Zodoende kon zij haar eigen amendement niet verdedigen.

Het is lastig om een amendement of motie te behandelen als de indiener er niet is, want dan kunnen tekstsuggesties van andere partijen niet worden toegevoegd. Daar beslist namelijk de indiener over. Daarop bedacht Rien Fraanje (CDA) iets slims: hij diende een tweede amendement in met dezelfde tekst, maar wel met een kleine aanpassing die hij zelf wenselijk achtte. Aangezien het zijn eigen amendement was, hoefde hij geen toestemming van Bedirhanoğlu te vragen. GroenLinks deed hetzelfde. Zo stonden er ineens drie amendementen over dezelfde kwestie op de agenda.

In de vergadering verdedigden CDA, GroenLinks en D66 de gedachtegang van M+ dat buitengewone commissieleden niet per se op de lokale kieslijst hoeven te staan. Wel stellen ze dat kandidaten woonachtig moeten zijn in het stadsdeel waar ze commissiewerk willen gaan doen – hetgeen de twee aangepaste amendementen ook in verschillende bewoordingen bepleiten. Het gaat deze partijen om de intenties van de kandidaten, niet om een positie op een in de toekomst mogelijk al vier jaar oude lijst.

PvdA, VVD en BNW81 denken daar heel anders over. Zij willen dezelfde regels voor duo’s als voor de gekozen volksvertegenwoordigers. Deze partijen vergeten dat duo’s worden benoemd, niet gekozen. Een wezenlijk verschil. Ook vergeten ze dat er in vier jaar tijd veel kan veranderen. ‘Regels zijn regels’ krijgt bij hen voorrang boven het gezond verstand, zo lijkt het.

De voorstanders kregen steun van de SP, de tegenstanders werden gesteund door de Partij van de Ouderen. Aangezien M+ er zelf niet meer was betekende dat een uitslag van 7-7 voor het best geformuleerde amendement. In dat geval beslist de voorzitter van de vergadering, oftewel stadsdeelvoorzitter Achmed Baâdoud. En die is van de PvdA, dus tegen.

Formeel helemaal juist, regels zijn regels. Toch is het zuur, want de indiener van het oorspronkelijke voorstel, Neslihan Bedirhanoğlu, zou met haar stem het beslissende verschil hebben gemaakt. CDA’er Fraanje herinnerde Baâdoud daar ook even aan, maar die was onverbiddelijk: regels zijn regels. Jammer, want het zou een mooie overwinning zijn geweest voor nieuwkomer M+. Volgende keer beter, zonder stakende stemmen.

Als D66-bestuurscommissielid doet Jeroen Mirck elke maand verslag van zijn ervaring in de lokale politiek van Amsterdam Nieuw-West. Zijn columns verschijnen in Westerpost en op de websites Dichtbij.nl en Amsterdam Centraal. 

Tags: , , , , , , , , , , , ,

One Response to “Politieke column: stakende stemmen”

  1. Jeroen Mirck Says:

    UPDATE: Tijdens de commissievergadering van gisteravond was Neslihan Bedirhanoğlu van M+ wel weer aanwezig en diende ze een initiatiefvoorstel in over dezelfde kwestie. Ditmaal werd het voorstel voor verruiming van de aanstelling van buitengewone commissieleden met meerderheid van stemmen aangenomen: 9-6.

Leave a Reply