Freelancers boos over voorwaarden Persgroep

Persgroep-leestafel

De Persgroep heeft zijn freelancers afgelopen week overvallen met een brief waarin nieuwe Algemene Voorwaarden worden aangekondigd. De belangenorganisaties NVJ en de FreeLancers Associatie (FLA) zijn niet te spreken over de timing (de Algemene Voorwaarden gaan in op maandag 1 juni 2015) en al helemaal niet over de inhoud ervan. Niet alleen koopt de Persgroep onbeperkt hergebruik af tegen een beperkte vaste vergoeding. De nieuwe voorwaarden conflicteren bovendien met bestaande Lira-afspraken en het nieuwe wetsvoorstel Auteurscontractenrecht dat nu bij de Eerste Kamer ligt.

In Algemene Voorwaarden kunnen algemene zaken als levertijd, tussentijdse wijziging van opdracht, vrijwaring tegen aansprakelijkheid, auteurs- en gebruiksrecht, betalingsverplichting en betalingstermijn en de afwikkeling van geschillen worden geregeld. De belangrijkste reden om Algemene Voorwaarden te hanteren is het afwenden van risico’s en het beperken van conflicten. Zogenoemde ‘kernbedingen’, zoals het honorarium, horen niet in algemene voorwaarden thuis, maar in de overeenkomst van opdracht, die beide partijen mondeling of schriftelijk overeen komen. De Algemene Voorwaarden zijn pas geldig wanneer ze onderdeel zijn van een overeenkomst. Dit betekent dat je voorafgaand aan, of uiterlijk bij het tot stand komen van een overeenkomst, de voorwaarden van toepassing moet verklaren.

De Persgroep heeft de nieuwe Algemene Voorwaarden (kort) van tevoren aan zijn freelancers toegestuurd. Op het werk dat freelancers vanaf 1 juni 2015 bij de Persgroep aanleveren zijn daarom automatisch de nieuwe voorwaarden van toepassing, tenzij ze zich daar nadrukkelijk en vooraf bij het vaststellen van de ‘overeenkomst van opdracht’ tegen verzetten. De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de maker wordt door de Persgroep uitdrukkelijk uitgesloten.

De FreeLancers Associatie maakt bezwaar tegen de nieuwe Algemene Voorwaarden van De Persgroep omdat:

  1. De voorwaarden en vergoeding voor de ruimere exploitatie-bevoegdheid eenzijdig zijn opgesteld door de Persgroep.
  2. De formulering dat het auteursrecht bij de maker blijft, misleidend is. Niet alleen eist de Persgroep de facto alle mogelijke exploitatie-inkomsten op; makers moeten de persgroep bovendien carte blanche geven voor het wijzigen en/of aanpassen van teksten en voor herpublicatie in elk willekeurig medium.
  3. Veel makers hebben hun rechten al overgedragen aan Lira. Art 9.3.en 9.4 (“Maker zal de Persgroep tijdig en in ieder geval voorafgaand aan (de beslissing tot) publicatie van de Bijdrage op de hoogte stellen van alle feiten en omstandigheden waaronder de Bijdrage tot stand gekomen is en die bij gebruik van de Bijdrage door de Persgroep zou kunnen leiden tot vorderingen van derden.”) is voor deze mensen juridisch niet uitvoerbaar. Lira-rechten kunnen niet zomaar vervallen aan de Persgroep.
  4. De voorwaarden zijn in strijd zijn met op handen zijnde wet Auteurscontractenwet. De door de Persgroep gevraagde verlening van rechten voor onbepaalde tijd is straks bijvoorbeeld wettelijk verboden als daar geen aanvullende vergoeding tegenover staat.

Freelancers doen er goed aan om deze nieuwe voorwaarden nadrukkelijk af te wijzen, bij voorkeur voor 1 juni en in ieder geval voordat ze werk leveren, anders gaan ze er stilzwijgend mee akkoord. Het is extra betreurenswaardig dat de uitgever zijn freelancers niet eerder heeft geïnformeerd.

Dit artikel, waar ik aan heb meegewerkt, verscheen afgelopen weekend in een iets andere versie op de website van de FreeLancers Associatie (FLA)

Tags: , , , , , , , , ,

One Response to “Freelancers boos over voorwaarden Persgroep”

  1. FLA-bestuur Says:

    […] De belangen van freelance journalisten zijn in het geding. Er bestaan geen goed functionerende media als er geen goed functionerende freelancers zijn. Je kunt zelfs zeggen: wij freelancers zíjn de media. Voor die sleutelfiguren in de Nederlandse media zet ik me graag in. Samen met de twee andere nieuwkomers Petra Wolthuis en Janneke Juffermans, en natuurlijk ook samen met de twee ervaren bestuursleden Christel Jansen en Tanja Lemmens. Er is veel werk te verzetten. […]

Leave a Reply