Extra investering in Nieuw-West

Station-Lelylaan

De deelraad van Nieuw-West heeft besloten om eenmalig extra te investeren in het stadsdeel. Het gaat daarbij met name om de leefbaarheid en veiligheid op straat, recreatie in de parken, aanpak van braakliggende terreinen, armoedebestrijding, stages en scholing.

Bij de behandeling van de Begroting Nieuw-West 2014 werd duidelijk dat het stadsdeel een hogere reserve heeft om risico’s op te vangen dan wettelijk is vereist. Er wordt dus onnodig geld gereserveerd in deze moeilijke tijden. Daarom is tijdens de raadsvergadering van 27 november besloten tot een aanpassing van de begroting waarbij het dagelijks bestuur aan het werk wordt gezet om extra te investeren in een aantal knelpunten van het beleid.

Als D66-woordvoerder Economie en Veiligheid licht ik deze investering toe in de lokale media, waaronder Dichtbij.nl, Westerpost en Amsterdam FM. “Dit is een goede zaak voor Nieuw-West. In de eerste plaats gaan we investeren in de leefbaarheid en veiligheid van onze straten, waarbij we actief gaan inzetten op groene stroken en toegankelijke tram- en metrohaltes. Ook de parken worden verbeterd, met meer recreatieve voorzieningen, waterhappers en openbare toiletten. Daarnaast gaan we specifieke investeringen doen in de Molen van Sloten en bouwspeelplaats Het Landje, twee prachtige initiatieven in ons stadsdeel.”

Stages en scholing
Er worden sociale en economische maatregelen getroffen om de bewoners van Nieuw-West te ondersteunen in deze tijden van crisis. Zo gaat het stadsdeel zich inzetten om kinderarmoede te bestrijden en een betere crisisopvang voor jongeren te realiseren, met name voor meiden met een moeilijke gezinssituatie.

D66 is vooral blij dat er nu extra geld is om voor jongeren en ouderen de afstand tot een baan te verkleinen. “Wij gaan bijdragen aan scholings- en werkervaringstrajecten voor langdurig werkloze 45-plussers en niet-uitkeringsgerechtigden (‘nuggers’) met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Ook weten we dat het voor veel jongeren in Nieuw-West enorm lastig is om een stageplaats te vinden tijdens hun opleiding. Om het contact met het bedrijfsleven te verbeteren wordt nu op verzoek van de deelraad een stage-aanjager ingezet, die nauwer contact houdt tussen bedrijven en scholen in Nieuw-West.”

Braakliggende terreinen
Tot slot is de D66-fractie tevreden dat het aandacht heeft kunnen vragen voor de vele braakliggende terreinen in Nieuw-West. “Wij hebben succesvol gepleit voor investering in langdurig braakliggende terreinen. Er komt nu geld om buurtinitiatieven en tijdelijke (recreatieve) voorzieningen te financieren. Denk daarbij aan trapveldjes, bankjes of een wandelpad voor scholieren, bewoners en forensen over het grasveld naast station Lelylaan. Daarmee voorzien we in een enorme behoefte van de buurt. Een levendige, verzorgde wijk draagt bij aan het veiligheidsgevoel en de sfeer in Nieuw-West.”

Tags: , , , , , , , , , , , ,

One Response to “Extra investering in Nieuw-West”

  1. Raadscolumn: Tegenstem Says:

    […] Zelfs de immer kritische SP stemde ditmaal voor de stadsdeelbegroting, maar de VVD (die nota bene de voorzitter van de Rekeningcommissie levert) was wederom unaniem tegen. Een prima begroting, waarin veel geld gaat naar veiligheid en economie – thema’s waarvan je toch zou denken dat de VVD ze heel erg belangrijk vindt. […]

Leave a Reply